Call First Estates on 0700 15 15 1

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ФЪРСТ ЕСТЕЙТС“ ООД

PERSONAL DATA PROTECTION /PRIVACY/ POLICY OF FIRST ESTATES OOD

1. Въведение

1. Introduction

1.1. Информация за администратора на лични данни

1.1. Identification of the data controller

„Фърст естейтс“ ООД („Фърст естейтс“, „Дружество“, „Администратор“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 202967885, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ 27А, ет. 1.
Дружеството се управлява и представлява от управителя Паскал Дъфи.

“First Estates” OOD (First Estates, the Company, the Controller) is a trade company, registered in the Company Register with the Registry Agency, with UIC 202967885, having its seat and management address in Sofia, 27A Moskovska Str., floor 1.
The Company is managed and represented by the Managing Director Pascal Duffy.

Дружеството извършва професионално посредничество по сделки с недвижими имоти.

The Company provides professional intermediation services in real estate deals.

Можете да се свържете с нас по начин, който Ви е най-удобен:
телефон: 0700 15 15 1
електронна поща: office@first.bg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-estates/
Facebook: https://www.facebook.com/firstestatesbg/
Instagram: https://www.instagram.com/firstestatesagency/

You can contact us through the following communication channels, whatever is most convenient for you:
Telephone: 0700 15 15 1
e-mail: office@first.bg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-estates/
Facebook: https://www.facebook.com/firstestatesbg/
Instagram: https://www.instagram.com/firstestatesagency/

Електронната страница на Фърст естейтс е: www.first.bg

The website of First Estates is: www.first.bg

1.2. Цел на Политиката за защита на личните данни

1.2. Purpose of the Privacy Policy

Тази Политика за защита на личните данни (“Политика“) се прилага за цялостната дейност на Фърст естейтс. Политиката се отнася до обработването на лични данни, независимо от начина, по който сме ги получили – чрез сключване на договор, чрез регистрация на електронната ни страница или по друг начин.

This Privacy Policy ("Policy") applies to the entire business activity of First Estates. The policy concerns the processing of personal data, regardless of the way we received them - by signing a contract, by registering on our electronic page or otherwise.

Фърст естейтс полага всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен. Вашата сигурност и неприкосновеността на личния Ви живот са от изключително значение за нас.

First Estates makes every effort to protect your personal data to the fullest extent possible. Your security and the privacy of your personal life are of utmost importance to us.

В настоящата Политика целим да обясним по ясен и разбираем начин защо и как обработваме Вашата лична информация и как я защитаваме.

In this Policy, we aim to explain in a clear and understandable way why and how we process your personal information and how we protect it.

1.3. Използвани термини

1.3. Definitions

Какво означава „лични данни“?
„Лични данни“ са всяка информация, чрез която се идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

What does "personal data" mean?
"Personal data" means any information that identifies a particular individual or relates to an identifiable individual.

Какво означава „обработване на лични данни“?
Обработване на лични данни е всяко действие, извършвано с лични данни – например събиране, записване, употреба, подреждане, унищожаване и др.

What does “processing of personal data” mean?
The processing of personal data is any action taken with personal data - for example, collection, recording, use, sorting, destruction, etc.

Какво означава „администратор на лични данни“?
Администратор на лични данни е всяко лице, което определя целите и средствата за обработване на лични данни.

What does "Data Controller" mean?
A personal data administrator is any person who determines the purposes and means of processing personal data.

Какво означава „обработващ лични данни“?
Обработващ лични данни е всяко лице, което обработва лични данни от името на администратор.

What does "Personal Data Processor" mean?
Personal data processing is any person who processes personal data on behalf of an administrator.

Какво означава „надзорен орган“?
Надзорен орган е независим публичен орган, отговорен за прилагането на законодателството за защита на личните данни. В България това е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) – www.cpdp.bg

What does “Supervisory authority" mean?
Supervisory Authority is an independent public authority responsible for the enforcement of data protection legislation. In Bulgaria this is the Commission for Personal Data Protection (CPDP) - www.cpdp.bg

1.4. Принципи за обработване на лични данни

1.4. Personal Data Processing Principles

Ние обработваме личните Ви данни, спазвайки приложимото законодателство – законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

We process your personal data in compliance with the applicable law - in a lawful, conscientious and transparent manner.

За всички лични данни, които обработваме, е налице причина.

For all personal data we process, there is a reason.

Събираме минимално количество лични данни, ограничени единствено до целите, за които са необходими. Съхраняваме ги в необходимите срокове, като ги унищожаваме, съобразно приложимото законодателство.

We collect a minimum amount of personal data limited to the purposes for which they are needed. We keep them in due time by destroying them in accordance with applicable law.

Данните са точни и актуални, като се предприемат всички мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране при необходимост.

The data are accurate and up to date, and all measures are taken to ensure timely erasure or correction, if necessary.

Въвеждаме и прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да не допуснем нарушение на сигурността, което да доведе до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни.

We implement and apply all necessary technical and organizational measures to prevent a security breach leading to accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access to your personal data.

Предоставяме Ви информация за Вашите права, които имате във връзка с обработването на личните Ви данни.

We provide you with information about your rights that you have with the processing of your personal information.

В състояние сме да Ви докажем спазването на гореописаните основни принципи на нашата работа с лични данни.

We are able to demonstrate to you that we adhere to the above-described basic principles of our work with personal data.

2. Как и защо обработваме лични данни?

2. How and why we process personal data?

Обработването на лични данни е тясно свързано с търговската ни дейност и спазването на приложимото законодателство, например, законодателството, което регламентира сделките с недвижими имоти, мерките за предотвратяване на изпирането на пари, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство и други.

The processing of personal data is closely related to our commercial activity and compliance with applicable legislation, for example, legislation regulating real estate transactions, money laundering prevention, accounting, labor and social security legislation, and others.

Ние обработваме лични данни и за целите на развитие на нашата търговска дейност – за разработване на нови продукти и услуги, които можем да предложим на клиентите си, за разработване на маркетинг и рекламни дейности, за проучване на изискванията на клиентите ни с цел формиране на нови продукти, които можем да им предложим. По този начин ние се стремим да разширим пазарния си дял, да повишим качеството на нашите услуги и удовлетвореността на Вас – нашите клиенти.

We also process personal data for the purpose of developing our business - to develop new products and services that we can offer to our clients, to develop marketing and advertising activities, to explore our customers' requirements to create new products that we can offer them. In this way, we strive to expand our market share, to increase the quality of our services and the satisfaction of you - our customers.

Ние обработваме лични данни на няколко правни основания и с няколко цели:

We process personal data on several legal bases and for several purposes:

2.1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

2.1. For execution of a contract or in view of pre-contractual relations

Ние обработваме лични данни при сключване на договорите, въз основа на които предоставяме нашите услуги, за да изпълним задълженията си по тези договори, свързани със сключване на сделки с недвижими имоти, както и за да се ползваме от правата си по тези договори.

We process personal data when concluding the contracts on the basis of which we provide our services in order to fulfill our obligations under these contracts relating to the conclusion of real estate transactions and to use our rights under these contracts.

Обработката на личните данни се извършва с цел:

The processing of personal data is carried out in order to:

 • установяване на самоличността на клиента;
 • установяване на изискванията на клиента относно услугите, които се предоставят, както и относно сделката с недвижим имот, която иска да сключи;
 • изготвяне на оферта за предоставяне на услуги и на проект на договор;
 • изготвяне и изпращане на фактура за заплащане на услугите, които клиентът е използвал;
 • осигуряване на цялостно обслужване, както и събиране на дължимите суми за ползваните услуги;
 • събиране на информация и документи, необходими за проучване на недвижими имоти и сключване на сделки с недвижими имоти;
 • провеждане на преговори по сделки с недвижими имоти;
 • изготвяне на документи относно сделки с недвижими имоти.

 • identifying the customer;
 • establishing the client's requirements regarding the services to be provided, as well as the real estate transaction they want to conclude;
 • preparing a service offer and a draft contract;
 • preparing and sending an invoice for payment of the services the customer has used;
 • ensuring full service, as well as collecting the due amounts for the services used;
 • collection of information and documents necessary for real estate due diligence and real estate deals;
 • negotiations on real estate transactions;
 • preparation of documents relating to real estate transactions.

2.2. За изпълнение на нормативни задължения

2.2. For execution of statutory obligations

Ние обработваме личните данни на нашите съконтрагенти, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

We process the personal data of our co-contractors in order to comply with obligations that are provided in a statutory instrument, for example:

 • задължение за идентификация на клиенти, вменени ни съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари;
 • задължения, съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за счетоводството, Кодекса на труда и други;
 • предоставяне на информация на компетентни органи, когато такова предоставяне се изисква по закон;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • задължения по предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

 • Customer identification obligation imputed to us under the Anti-Money Laundering Act;
 • obligations under the Consumer Protection Act< Accountancy Act, Labour Code, etc.;
 • providing information to competent authorities where such disclosure is required by law;
 • Obligations stipulated in the Accountancy Act and the Tax and Social Insurance Procedure Code and other related normative acts in relation to the keeping of correct and lawful accounting;
 • obligations to provide information to the court and third parties in the course of proceedings before a court, in accordance with the requirements of procedural and substantive legal acts applicable to the proceedings.

2.3. След Ваше съгласие

2.3. Under your consent

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

In some cases, we process your personal data only upon your prior written consent. Consent is a separate ground for processing of your personal data and the purpose of the processing is specified therein and is not covered by the objectives listed in this policy.

Така например, може да обработваме лични данни въз основа на съгласие, за целите на използване на функционалностите на нашия сайт, за изпращане на таргетирани рекламни и маркетингови материали и други.

For example, we may process personal data based on consent, for the purpose of using the functionality of our site, for sending targeted advertising and marketing materials, and more.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някоя от целите, за която сте предоставили съгласие, Фърст естейтс ще преустанови използването на Вашите лични данни за тази конкретна цел. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

The consent submitted may be withdrawn at any time. If you withdraw your consent to the processing of personal data for any of the purposes for which you have given consent, First Estates will discontinue the use of your personal data for that particular purpose. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of consent-based processing prior to its withdrawal.

2.4. С оглед наш легитимен интерес

2.4. In view of our legitimate interest

Ние може да обработваме лични данни с оглед на наш легитимен интерес, като например, защита на нашите права и интереси в административна или съдебна процедура.

We may process personal data in view of our legitimate interest, such as protecting our rights and interests in administrative or judicial proceedings.

Обработка на анонимизирани данни

Processing of anonymized data

Ние обработваме лични данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

We process personal data for static purposes, that is, for analyzes where the results are only generalizing and therefore the data is anonymous - for example, in order to present the movement of large groups of people. Identifying a specific person from this information is impossible.

3. Какви лични данни обработваме?

3. What types of personal data we process?

В зависимост от целта може да обработваме различни лични данни, като например:

Depending on the purpose, we may process different personal data, such as:

 • трите имена или имена, съгласно документ за самоличност;
 • данни на документ за самоличност;
 • гражданство;
 • единен граждански номер или личен номер на чужденец или друг идентификационен номер, съгласно приложимото законодателство;
 • постоянен адрес и адрес за кореспонденция;
 • семейно положение;
 • телефон;
 • електронна поща;
 • данни за профил в социални мрежи;
 • електронна поща, писма;
 • банкова сметка;
 • предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
 • информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

 • three names or names according to an identity document;
 • Identity document data;
 • citizenship;
 • a single citizen number or personal number of a foreigner or other identification number under the applicable law;
 • permanent address and address for correspondence;
 • marital status;
 • telephone;
 • Email;
 • social network profile data;
 • e-mail, letters;
 • Bank account;
 • preferences for the services we provide you;
 • information about the used electronic communication device, the type of the device, the operating system used, the IP address when visiting our website.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за предоставяне на услуга.

When processing your personal data for the purpose of providing products and services, paying for them, and in order to fulfill our statutory obligations, such processing is required to meet these purposes. Without this data, we could not provide the relevant services. If you do not provide us with identification data, we will not be able to conclude a service contract with you.

Фърст естейтс не обработва „чувствителни данни“, като например, данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни с цел еднозначното идентифициране на физическо лице, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация на физическо лице.

First Estates does not process "sensitive data", such as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, membership of trade unions, genetic data, biometric data to uniquely identify an individual, sexual life or sexual orientation of an individual.

4. Как защитаваме Вашите лични данни?

4. How do we keep your personal data?

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, които обработваме, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство, както и добрите практики и технологии с цел защита на данните. Информацията се съхранява на наш собствен сървър и в база данни /CRM/, като достъп до информацията имат само лица, които работят по конкретната сделка, съответно имат основание за достъп до информацията. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола, с осигурена технологична възможност за проследяване на сесиите за достъп. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения относно защитата на личните данни, които обработваме.

In order to ensure adequate protection of the personal data we process, we apply all the necessary organizational and technical measures provided by the applicable legislation, as well as good practices and technologies for data protection. The information is stored on our own server and in a database /CRM/, which is accessed by persons on a need-to know basis. Access is made by entering a username and password, with the provision of technological access to track access sessions. We have physical, electronic and procedural safeguards that comply with our legal obligations regarding the protection of personal data we process.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

For the sake of maximum security when processing, transferring and storing your data, we may use additional security mechanisms, such as encryption, pseudonymisation, and more.

5. Как обработваме Вашите лични данни?

5. How do we process your personal data?

5.1. Срокове за съхранение на лични данни

5.1. Terms for keeping personal data

Ние съхраняваме лични данни в сроковете, съгласно приложимото законодателство.

We keep personal data within the deadlines, according to the applicable legislation.

Когато обработваме лични данни на договорно основание, с цел предоставяне на нашите услуги, ние съхраняваме личните данни за срок от 5 (пет) години, считано от прекратяване на договорните отношения или сключване на сделката с недвижим имот (което от двете е по-късно) в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

When processing personal data on a contractual basis in order to provide our services, we store personal data for a period of 5 (five) years from the termination of the contractual relationship or the conclusion of the real estate transaction (whichever is the later) in accordance with the requirements of the Anti-Money Laundering Act.

Лични данни, които обработваме във връзка с изпълнение на изискванията на счетоводното и осигурителното законодателство, съхраняваме за срок от 50 (петдесет) години /за ведомости за заплати/ или друг приложим срок.

Personal data processed in connection with the fulfillment of the requirements of the accounting and social security legislation are kept for a period of 50 (fifty) years /for payroll/ or other applicable term.

Лични данни, свързани с кандидатстване за работа при нас, съхраняваме за срок от 1 (една) година, считано от получаването на данните.

Personal data related to application for employment with us are kept for a period of 1 (one) year from the receipt of the data.

Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство, по което ние сме страна.

Please keep in mind that we will not delete or anonymize your personal data if it is necessary for pending court or administrative proceedings to which we are a party.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Your data can also be anonymized. Anonymisation is an alternative to data deletion. In anonymization, any personal identifiable elements / elements that allow you to identify yourself are irrevocably deleted. Anonymized data is not legally obligatory for deletion because it does not constitute personal data.

5.2. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица?

5.2. When and why do we share your personal data?

Ние предоставяме лични данни на трети лица, само в случаите, в които те имат легитимен интерес или право да получат тези данни.

We provide personal data to third parties only in cases where they have a legitimate interest or the right to receive such data.

Категориите лица, на които може да предоставяме лични данни, включват:

The categories of persons to whom we may provide personal data include:

 • Съконтрагент по сделка с недвижим имот, в която клиентът, предоставил личните си данни, встъпва (например, личните данни на продавача се предоставят на купувача на имота, заедно с необходимите документи и друга информация с цел сключване на сделката);
 • Лица, които предоставят външни услуги на Фърст естейтс, като счетоводни, поддръжка на хардуер и софтуер, мобилни оператори - въз основа на договорни отношения с тези доставчици;
 • Лица, които работят в сътрудничество с Фърст естейтс (дружеството „Фърст апрейзал“ ООД, както и други подизпълнители, комисионери, консултанти и други лица) – въз основа на договорни отношения с тези лица;
 • Органи на власт, които изискват предоставянето на лични данни, въз основа на нормативно установено основание.

 • A counter party to a real estate deal, in which the client who submitted their personal data enters (for example, the seller's personal data is provided to the buyer of the property, together with the necessary documents and other information to execute the deal);
 • Persons who provide external services to First Estates, such as accounting, hardware and software support, mobile operators - based on a contractual relationship with these suppliers;
 • Persons working in cooperation with First Estate (First Appraisal OOD, as well as other subcontractors, commissioners, consultants and other persons) - on the basis of contractual relations with these persons;
 • Authorities requiring the provision of personal data on a statutory basis.

Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

We do not provide personal data to third parties before making sure that all technical and organizational measures are taken to protect this data by striving to carry out strict controls to meet this goal. In this case, we remain responsible for the confidentiality and security of your data.

6. Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

6. Your rights in view of personal data processing

Право на информация: Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, в случаите на автоматизирани решения.

Right to information: You have the right to request:

 • information about whether data relating to you are being processed, information for the purposes of such processing, the categories of data, and the recipients or categories of recipients to whom the data is disclosed;
 • a message in an intelligible form containing your personal data being processed, as well as any available information about their source;
 • Information about the logic of any automated processing of personal data relevant to you, in the case of automated solutions.

Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

 • да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Right of correction: In the event that we process incomplete or incorrect / mistaken data, you are entitled at any time to request:

 • delete, correct, or block your personal data, the processing of which does not meet the requirements of the law;
 • to notify third parties to whom personal information has been disclosed of any erasure, correction or blocking, except where this is impracticable or involves excessive effort.

Право на възражение: По всяко време имате право да:

 • възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Right of objection: You may at any time:

 • You object to the processing of your personal data if there is a legitimate reason for doing so; where the opposition is justified, the personal data of the individual concerned can no longer be processed;
 • You object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Right to Limit Processing: You may request a limitation of the processing customizable data if:

 • question the accuracy of the data for the period we must verify its accuracy; or
 • the processing of the data is without legal basis, but instead of deleting it, you want their limited processing; or
 • we no longer need these data (for the intended purpose), but you need them for the establishment, exercise or protection of legal claims; or
 • You file an objection to processing the data, pending verification that the reasons for the controller are legal.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично.

Data portability: You may ask us to provide the personal data you have entrusted to our care in an organized, orderly, structured, generally accepted electronic format if:

 • process the data under the contract and based on the declaration of consent that may be withdrawn or a contractual obligation and
 • Processing is done automatically.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Right to appeal: If you believe that we are violating the applicable legal framework, please contact us to clarify the matter. Of course, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission. After May 25, 2018, you will be able to file a complaint with a regulatory body within the EU.

Актуалност и промени на Политиката С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18.05.2018г.

Updates and Policy changes In order to apply the most up-to-date protection measures and to comply with current legislation, we will regularly update this Privacy Policy. We invite you to regularly review the current version of this Privacy Policy, to be constantly informed about how we take care of the protection of the personal data we collect.

This Privacy Policy has been updated for the last time on 18.05.2018 г.

First Estates uses cookies. Learn more about the Cookies and Privacy Policy.

Close I Agree